Årsresultat 2009

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2009. Driftsresultatet for 2009 er 129 mill. mot 136 mill. i 2008. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 110 mill., mot kr. 146 mill. i 2008.

Årsaken til nedgang i resultat etter skatt er redusert bidrag fra Sunnhordland Kraftlag sammenlignet med fjoråret. Samlet omsetning i 2009 var kr. 810 mill., mot kr. 776 mill. i 2008.

Det ble i 2009 investert for kr. 176 mill. Tilsvarende tall for 2008 var kr. 140 mill. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 2.278 mill. med en egenkapitalandel på 60 %.

Haugaland Kraft hadde i 2009 en kraftproduksjon fra egne anlegg på 381 GWh. I 2008 var tilsvarende produksjon på 418 GWh. I tillegg til egne produksjonsanlegg har Haugaland Kraft en eierandel på 40,52% i Sunnhordland Kraftlag AS, 40% i Tysseland Kraftlag AS og 50% i Mosbakka Kraft AS.

Haugaland Kraft eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet. Overført energi inn til området var i 2009 1336 GWh. Ikke-levert energi i eget nett utgjorde ca. 0,0038 % av samlet energileveranse. Det høye tallet, som er bortimot en dobling fra året før, har sin hovedårsak i ekstraordinære snøfall i desember. Vi har hatt en økning i nettkunder fra 56.347 i 2008 til 56.719 i 2009.

Haugaland Kraft har i 2009 klart å øke sin allerede høye markedsandel i sluttbrukermarkedet. Dette på tross av at andre strømleverandører har markedsført seg svært aktivt i vårt område det siste året. Vårt Felleskraftprodukt var 0,2 øre/kWh billigere sammenlignet med andre store og landsdekkende kraftleverandører.

Bredbånd har hatt fin vekst, og viser gode resultater for 2009. Leveransen av fiberbasert bredbånd til private kunder har økt med vel 2500 kunder.

Selskapet er engasjert i flere prosjekter innen småskala vannkraft, og har ambisjoner om til enhver tid å ha minst ett småkraftverk under bygging. . Første halvår 2010 ferdigstilles Mosbakka kraftverk. Småkraftverket, som ligger i Sauda kommune, eies av selskapet Mosbakka Kraft AS hvor Haugaland Kraft eier 50 %. Midlere årsproduksjon er beregnet til 12,8 GWh.

Haugaland Kraft sin vindsatsing skjer for det meste igjennom Vestavind Kraft AS og Vestavind Offshore AS som bearbeider mange vindkraftprosjekter både landfaste og offshore. I september fikk Vestavind Offshore AS konsesjon til å bygge Norges første fullskala offshore vindkraftanlegg – Havsul I, som kan gi strøm til nærmere 50.000 husstander.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 90,6 mill. Samlet avkastning for eierne inkludert renter på ansvarlige lån vil være kr. 112,5 mill.

 

Kontaktperson:
Adm.dir.Olav Linga

Tlf. 52 70 72 80
Mob.nr. 911 61 324