Informasjon om nytt prisområde

Fra 15. mars 2010 ble Haugalandet en del av det nye prisområdet NO5.

Prisområder

Det er de nordvestlige delene av Rogaland samt vestlige deler av Hordaland og Sogn og Fjordane som inngår i det nye prisområde NO5. Litt enkelt kan en si at det nye området går et stykke nord for Sognefjorden og ned til Boknafjorden.

Den nye inndelingen gjør at Ulla Førre anleggene ikke lenger er i vårt område. BKK har i sine anlegg liten tilgang til vann, og det vil dermed bli totalt sett mindre produksjon enn tidligere i vårt område.

Redusert produksjon og flakehalser i nettet gjør at vi nå må forvente høyere priser i vårt område NO5.
 

Områdepriser i dag 15. mars Kr/MWh (kilde Nord Pool)

NO1

NO2

NO3

NO4

NO5

503,99

466,15

516,13

502,73

505,45

 Hva er områdepris?

Områdepris (uke pris) er beregnet ut fra snittpris på kraftbørsen Nord Pool korrigert (vektet) for forbruket inn i vårt område hver time i perioden.

Hvordan ser det ut framover?

Terminprisene på Nord Pool svekker seg i dag. Holder denne utviklingen seg vil vi se fallende kraftpriser fremover. Det vil fortsatt være prisforskjeller mellom de forskjellige prisområdene.

Vi  har tro på at NO1 og NO5 kommer til å ligge nokså likt i pris, men NO3 kommer fortsatt til å ligge noe over oss, mens NO2 kommer til å ligge lavere.

Hva påvirker strømprisen?

Kraftprisen påvirkes av alle de faktorene som igjen påvirker forbruksnivå, produksjonstilgang og transportkapasitet. Noen av de viktigste faktorene:  

  • Temperatur
  • Tilgang på vann og snø
  • Midlertidige produksjonsavbrudd
  • Råvarepriser på fossil energi (som også er en del av den nordiske energimiksen) 
  • CO2-kvotepriser (kvoter pålegges fossil energi)
  •  Midlertidige brudd i nettet  

Hvilke faktorer som drar opp og ned, og slår ut mye eller lite, varierer. Dessuten vil flaskehalser i strømnettet kunne påvirke prisforskjellene mellom områdene i Norge og Norden.