Pressemelding - Årsresultat 2012

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2012

Driftsresultatet for 2012 var på 113 mill. mot 154 mill. i 2011. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 109 mill., mot kr. 147 mill. i 2011. Nedgangen skyldes flere forhold, blant annet reduserte inntekter fra kraftproduksjon, høyere pensjonskostnader og lavere resultatandel fra Sunnhordland Kraftlag. Nettoeffekt av aksjesalg og nedskrivning på aksjer, gav et positivt bidrag til resultatet av finansposter. Samlet omsetning i 2012 var kr. 908 mill., mot kr. 1.064 mill. i 2011.

Det ble i 2012 investert for kr. 241 mill. Tilsvarende tall for 2011 var kr. 167 mill. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 2.607 mill. med en egenkapitalandel på 59 %.

Haugaland Kraft hadde i 2012 en kraftproduksjon på 444 GWh. I 2011 var tilsvarende produksjon på 371 GWh. Produksjonen er solgt i spotmarkedet og ble omsatt til 24,45 øre/kWh. I tillegg til egne anlegg, utfører Haugaland Kraft drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Tysseland Kraftlag AS, Imsland Kraft AS og Mosbakka Kraft AS. 

Haugaland Kraft har en eierandel på 40,52 % i Sunnhordland Kraftlag AS, 40 % i Tysseland Kraftlag AS, 50 % i Mosbakka Kraft AS og 2,54 % i Ulla Førre.

Haugaland Kraft eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet. Overført energi inn til området i 2012 var 1.426 GWh.  Vi har hatt en økning i nettkunder fra 58.244 i 2011 til 58.946 i 2012. Nettariffene (eks. avgifter) i distribusjonsnettet ble redusert fra 1.9.2012 i snitt med 4,8 øre/kWh. Som netteier, ser Haugaland Kraft det som en viktig oppgave å tilby kundene tjenester til riktig kvalitet og pris, samt å bidra til at kommunene får en infrastruktur som gjør regionen attraktiv å etablere seg i. De fleste av selskapets ansatte arbeider innen nettvirksomheten

Haugaland Kraft har i alle år hatt en høy markedsandel i sluttbrukermarkedet, det var den også ved utgangen av 2011. Mye nedbør og gode tilsig gjorde at den hydrologiske balansen var meget god igjennom hele året. Dette resulterte i lavere priser. Gjennomsnittlig områdepris var i 2012 hele 39,3 % lavere sammenlignet med 2011.

I løpet av året har Haugaland Kraft levert fiberbasert bredbånd til 2 708 nye kunder, og har ved utgangen av året 14 262 egne kunder. I 2012 passerte vi sammen med våre partnere i regionen 25 000 kunder, og har ved årsskiftet totalt 25 212 kunder. Vi begynner å få et solid fotfeste i markedet for alarmtjenester med Altibox Alarm, og opplever økende vekst i etterspørselen i både villa- og sameie/borettslagssegmentet. Vi har til nå levert nærmere 1000 alarmer hos våre egne kunder.

Via vårt eierskap i Haugaland Næringspark AS er vi en sterk bidragsyter til næringsutvikling i regionen. Næringsparken med sine 5000 mål vil i fremtiden bli et av Vestlandets viktigste områder for industrietableringer.

Haugaland Kraft er en av de største lærebedrifter på Haugalandet. Vårt mål er at 10 % av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. I 2012 hadde vi 18 lærlinger fordelt på 5 ulike fag.

Haugland Kraft arbeider aktivt for å sikre sine eiere avkastning som kan konkurrere med alternative plasseringer. Nøkkelfaktorer vil bl.a. være god og effektiv drift av produksjons- og overføringsanlegg, nærhet til hjemmemarkedet, og en organisasjon med evne og vilje til omstilling. For å sikre ønsket kvalitet på bedriftens lederskap, er det etablert et kontinuerlig lederutviklingsprogram.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 99,1 mill. Samlet avkastning for eierne inkl. renter på ansvarlige lån vil være kr. 120,- mill.

 

Haugesund 9.4.2013

 

Kontaktperson:
Olav Linga
Adm. Dir.

Tlf. 05270
Mob.nr. 911 61 324