PRESSEMELDING

FRA HAUGALAND KRAFT AS, ÅRSRESULTAT 2013

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2013.

Driftsresultatet for 2013 var på 194 mill. mot 113 mill. i 2012. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 185 mill., mot kr. 109 mill. i 2012. Økningen skyldes flere forhold, blant annet økte inntekter fra kraftproduksjon, bredbånd, høyere nett ramme enn forventet og høyere resultatandel fra Sunnhordland Kraftlag. Samlet omsetning i 2013 var kr. 1.068 mill., mot kr. 908 mill. i 2012. Dette er det beste årsresultatet i Haugaland Kraft sin historie.

Det ble i 2013 investert for kr. 175 mill. Tilsvarende tall for 2012 var kr. 241 mill. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 2.844 mill. med en egenkapitalandel på 57 %.

Haugaland Kraft hadde i 2013 en kraftproduksjon på 373 GWh. I 2012 var tilsvarende produksjon på 444 GWh. 350 GWh av produksjonen er solgt i spotmarkedet og ble omsatt til 30,7 øre/kWh. 23 GWh ble solgt som konsesjonskraft. I tillegg til egne anlegg, utfører Haugaland Kraft drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Tysseland Kraftlag AS og Mosbakka Kraft AS. 

Haugaland Kraft har en eierandel på 40,52 % i Sunnhordland Kraftlag AS, 40 % i Tysseland Kraftlag AS, 50 % i Mosbakka Kraft AS og 2,54 % i Ulla Førre.

Haugaland Kraft eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet. Overført energi inn til området i 2013 var 1.557 GWh.  Vi har hatt en økning i antall nettkunder fra 58.946 i 2012 til 59.800 i 2013.  Nettariffene (eks. avgifter) i distribusjonsnettet er ikke endret i løpet av 2013.  Som netteier, ser Haugaland Kraft det som en viktig oppgave å tilby kunder tjenester til riktig kvalitet og pris.  Samt bidra til en infrastruktur, som gjør det attraktivt å etablere seg i regionens kommuner.  De fleste av selskapets ansatte arbeider innen nettvirksomheten.

Haugaland Kraft har i alle år hatt en høy markedsandel i sluttbrukermarkedet, det var den også ved utgangen av 2013. Lite nedbør og lave tilsig gjorde at den hydrologiske balansen ble svekket 1. halvår, 2. halvår økte nedbøren og nedbøren for året endte på normalnivå. Gjennomsnittlig områdepris var 32,8 % høyere i 2013 sammenlignet med 2012.                                                             

I løpet av året har Haugaland Kraft levert fiberbasert bredbånd til 3 105 nye kunder, og har ved utgangen av året 15 635 egne kunder. Sammen med våre partnere hadde vi ved utgangen av året 27 427 aktive Altibox kunder. Vi ser at stadig flere bedrifter ønsker å bli kunde på vårt fiberoptiske nett. Sammen med våre partnere har vi nå levert bedriftstjenester til 803 bedrifter. Haugaland Kraft hadde 438 av disse leveransene. I tillegg har vi leveranser til de fleste av kommunene i regionen samt til andre leverandører av tjenester til bedriftsmarkedet.

Via vårt eierskap i Haugaland Næringspark AS er vi en sterk bidragsyter til næringsutvikling i regionen. Næringsparken med sine 5000 mål vil i fremtiden bli et av Vestlandets viktigste områder for industrietableringer.

Haugaland Kraft er en av de største lærebedrifter på Haugalandet. Vårt mål er at 10 % av våre faste ansatte til enhver tid skal være lærlinger. I 2013 hadde vi 24 lærlinger fordelt på 6 ulike fag.

Haugland Kraft arbeider aktivt for å sikre sine eiere avkastning som kan konkurrere med alternative plasseringer. Nøkkelfaktorer vil bl.a. være god og effektiv drift av produksjons- og overføringsanlegg, nærhet til hjemmemarkedet, og en organisasjon med evne og vilje til omstilling. For å sikre ønsket kvalitet på bedriftens lederskap, er det etablert et kontinuerlig lederutviklingsprogram.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 100,9 mill. Samlet avkastning for eierne inkl. renter på ansvarlige lån vil være kr. 120,- mill.

Haugesund 7.4.2014

Kontaktperson:
Olav Linga
Adm. Dir.

Tlf. 05270
Mob.nr. 911 61 324