PRESSEMELDING

FRA HAUGALAND KRAFT AS ÅRSRESULTAT 2014

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2014 og viser et nytt godt år for selskapet.

Driftsresultatet for 2014 var på 159 mill. mot 194 mill. i 2013. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 151 mill., mot kr. 185 mill. i 2013. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere inntekter fra kraftproduksjon. Samlet omsetning i 2014 var kr. 969 mill., mot kr. 1 068 mill. i 2013.

Det ble i 2014 investert for kr. 210 mill. Tilsvarende tall for 2013 var kr. 175 mill. Totalkapitalen var ved utgangen av året
kr.2 786 mill. med en egenkapitalandel på 60 %.

Haugaland Kraft hadde i 2014 en kraftproduksjon på 359 GWh. I 2013 var tilsvarende produksjon på 373 GWh. I tillegg til egne anlegg, utfører Haugaland Kraft drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Tysseland Kraftlag AS og Mosbakka Kraft AS. 

Haugaland Kraft har en eierandel på 40,52 % i Sunnhordland Kraftlag AS, 40 % i Tysseland Kraftlag AS, 50 % i Mosbakka Kraft AS og 2,54 % i Ulla Førre.

Haugaland Kraft eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet. Overført energi inn til området i 2014 var 1 467 GWh.  Vi har hatt en økning i antall nettkunder fra 59.800 i 2013 til 60.435 i 2014.  Nettariffene (eks. avgifter) i distribusjonsnettet er ikke endret i løpet av 2014.  Som netteier, ser Haugaland Kraft det som en viktig oppgave å tilby kunder tjenester til riktig kvalitet og pris.  Samt bidra til en infrastruktur, som gjør det attraktivt å etablere seg i regionens kommuner.  De fleste av selskapets ansatte arbeider innen nettvirksomheten.

Haugaland Kraft har i alle år hatt en høy markedsandel i sluttbrukermarkedet, det var den også ved utgangen av 2014. Kraftprisene svekket seg igjennom hele året og gjennomsnittlig områdepris ble 22,67 øre/kWh som er en nedgang på 21,67 % fra 2013

I 2014 har Haugaland Kraft levert fiberbasert bredbånd til 2 263 nye kunder. Ved utgangen av året hadde vi totalt 18 331 aktive kunder. Sammen med våre partnere hadde vi ved utgangen av året nærmere 32 000 aktive kunder i området mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden.

Via vårt eierskap i Haugaland Næringspark AS er vi en sterk bidragsyter til næringsutvikling i regionen. Næringsparken med sine 5000 mål vil i fremtiden bli et av Vestlandets viktigste områder for industrietableringer.

Haugaland Kraft er en av de største lærebedrifter på Haugalandet. Vårt mål er at 10 % av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. I 2014 hadde vi 23 lærlinger fordelt på 6 ulike fag og 3 ingeniør trainee.

Selskapet har et godt arbeidsmiljø og sykefraværet i 2014 var på 3,15 %.

Haugland Kraft arbeider aktivt for å sikre sine eiere avkastning som kan konkurrere med alternative plasseringer. Nøkkelfaktorer vil bl.a. være god og effektiv drift av produksjons- og overføringsanlegg, nærhet til hjemmemarkedet, og en organisasjon med evne og vilje til omstilling. For å sikre ønsket kvalitet på bedriftens lederskap, er det etablert et kontinuerlig lederutviklingsprogram.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 83.8 mill. Samlet avkastning til eierne inkl. renter på ansvarlige lån vil være kr. 100 mill.

Haugesund 23.3.2014

Kontaktperson:
Olav Linga
Adm. Dir.

Tlf. 05270
Mob.nr. 911 61 324