PRESSEMELDING

Årsresultat 2016

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2016. Regnskapet viser et nytt godt år for selskapet.

Årets overskudd på ordinær drift er 190 millioner kroner etter skatt og er et resultat av volumvekst i alle forretningsområder og kontinuerlig fokus på effektiv drift. I tillegg kommer en regnskapsmessig gevinst på 563 millioner kroner som følge av restruktureringen mot Sunnhordland Kraftlag.

Haugaland Kraft har lagt bak seg et nytt godt driftsår. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet, sier konsernsjef Olav Linga.

Tall i millioner kr 2016 2015 2014
Totale inntekter 1 957 1 041 981
Driftsresultat 759 185 156
Finansresultat 37 0 43
Resultat før skattekostnad 797 185 199
Resultat etter skattekostnad 753 133 151

Haugaland Kraft konsernet hadde i 2016 en omsetning på 1 394 millioner kroner mot 1 041 millioner kroner i 2015. I tillegg hadde konsernet i 2016 563 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst knyttet til salget av produksjonsvirksomheten slik at totale driftsinntekter beløper seg til 1 957 millioner kroner.

Regnskapsmessig resultat for 2016 ble 753 millioner kroner. Trekker vi ut gevinsten fra salget av produksjonsvirksomheten hadde konsernet et resultat på 190 millioner kroner mot 133 millioner kroner i 2015. Investeringer utgjorde i 2016 337 millioner kroner mot 280 millioner kroner i 2015. Investeringer i overtakelse av nett-, marked- og fibervirksomhet fra SKL som følge av restruktureringen kommer i tillegg. Egenkapitalen er gjennom året styrket og utgjorde ved utgangen av året 66 % av totalkapitalen på 3 546 millioner kroner.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 95 millioner kroner. Samlet utbetaling til eierne inkl. renter på ansvarlige lån vil i 2017 være 110 millioner kroner. 

Haugaland Kraft er en av de største lærebedrifter i regionen. Vårt mål er at 10 % av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. Ved utgangen av 2016 hadde vi 33 lærlinger fordelt på 4 ulike fag.

En ny selskapsstrategi ble vedtatt i november 2016 og gir føringer på veivalg for utvikling av konsernet videre. Haugaland Kraft sin strategi reflekterer de store endringene vi ser i energimarkedet hvor ny teknologi og nye kombinasjoner av selvbetjente løsninger forventes å øke i omfang.


Haugesund 3. april 2017

Kontaktperson:

Olav Linga
Konsernsjef

Tlf. 05270
Mob.nr. 911 61 324