Det nordiske kraftmarkedet

Norge er en del av et felles nordisk engrosmarked for elektrisk kraft. Nord Pool er en felles nordisk kraftbørs, og her kjøpes og selges strøm akkurat på samme måte som på en ordinær børs.

Sluttbrukermarkedene for strøm er imidlertid nasjonale, de kundene selv kan velge leverandør av kraft. Det lokale nettselskapet skal imidlertid overføre kraften, uansett hvilken kraftleverandør forbrukeren velger.

En viktig forutsetning for et fritt kraftmarked er at overføringsnettet stilles til disposisjon for alle brukere på et ”likt-for-alle” vilkår. Dette betyr at alle ”like kunder” skal behandles likt. Dette innebærer blant annet at uansett hvilken kraftleverandør man velger skal det ikke ha innvirkning på nettleien.

Et av målene med et fritt kraftmarked er å gjøre prisen på strøm så lik som mulig for sammenlignbare forbrukergrupper, samt å redusere diskriminering mellom ulike kunder. Dessuten er målet at produksjon og distribusjon av elektrisitet skal drives mest mulig effektivt. NVEs oppgave er å sørge for at aktørene i kraftmarkedet opererer i henhold til de lovene og forskriftene som gjelder.

 

Kilde: NVE